| Canada  647.476.3076 | 03.374.6303  ישראל

מיכאל טפר מתווך נדלן שלך ובשבילך בטורונטו דובר עברית

Michael Tepper, Broker of Record

 © 2019 by ​Nadlan Realty Ltd. Brokerage

7608 Yonge St. unit 529 Thornhill, ON Canada L4J0J5

קנדה: ריבית משכנתה

מלווים פרטיים

ברוקר משכנתאות

בנקים בקנדה

ברוקר למשכנתאות- לברוקר גישה לכל הבנקים וחברות שמציעות משכנתאות ולכן ביכולתו להציע משכנתה בריבית ותנאים טובים יותר מנציגי הבנקים בסניפים

בנקים- מציעים רק את המשכנתה של הבנק. לא יכולים להציע משכנתה של בנק אחר

מלווים פרטיים- מציעים מימון משכנתאות או הלוואות לטווח קצר בריבית גבוה יותר

מהבנקים ללקוחות שאינם יכולים לקבל משכנתה או הלוואה מהבנק

טופס בקשה לקבלת משכנתה, הקש על הקישור, הדפס, מלא את הנתונים ושלח באימייל

nadlan.capital@gmail.com

MortgageApplicationForm-Fillable.pdf

הריביות לצרכי חישוב תקציב בלבד. עם הגשת בקשה בכתב למשכנתה ניתן יהיה לוודא את הריבית